Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ Gračanica, „Gradska apoteka“ Gračanica i Javne ustanove dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ Gračanica, „Gradska apoteka“ Gračanica i Javne ustanove dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

03.08.2018|

Na osnovu člana 36. tačka 11. Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj: 6/92 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09  i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Upravnih odbora Javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ Gračanica,

 „Gradska apoteka“ Gračanica i Javne ustanove dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora :

  1. JZU „Dom zdravlja“ Gračanica

–          iz reda predstavnika osnivača ………………………….. jedan član

–          iz reda stručnih radnika ustanove………………… jedan član

  1. JZU „Gradska apoteka“ Gračanica

–          iz reda predstavnika osnivača ………………………….  jedan član

–          iz reda stručnih radnika ustanove………………… jedan član

  1. JU  Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

–          iz reda predstavnika osnivača …………………………..jedan član

–          iz reda stručnih radnika ustanove……………………… jedan član

–          iz reda vijeća roditelja………………………………………jedan član

Mandat :

Članovi upravnog odbora imenuje se na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

  1. I.                   Opis pozicije člana upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gračanica

–          donosi statut ustanove i njegove izmjene i dopune,

–          imenuje i razrješava direktora ustanove, odnosno VD direktora ustanove te ugovara platu sa direktorim odnosno VD direktorom,

–          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odlučuje o njegovoj disciplinskoj odgovornosti,

–          utvrđuje planove rada i razvoja te godišnji program rada ustanove koji u formi  nacrta podnosi direktor ustanove,

–          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti ustanove,

–          usvaja izvještaj o radu ustanove za prethodnu godinu,

–          donosi opši akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i Statutom,

–           vrši usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora ustanove,

–          razrješava sva pitanja  i odnose sa osnivačem i resornim ministarstvima,

–          odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,

–          odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima i žalbama zaposlenika izjavljenih na prvostepene odluke,

–          donosi planove iz oblasti odbrane ; zaštite na radu i zaštite od požara  i ostale programe i planove koji se donose u ustanovi,

–          daje prijedloge osnivaču za proširenje ili promjenu djelatnosti ustanove kao i za statusne promjene ustanove,

–          imenuje Etički komitet, Komisiju za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, Komisiju za lijekove i druge komisije i radna tijela u ustanovi,osim onih komisija koje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti imenuje direktor i dr.,

–        podnosi izvještaj  o svom radu Osnivaču, najmanje jednom godišnje,

–          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Odlukom osnivača i pravilima ustanove,

–          određuje lica ovlaštena za potpisivanje finansijske dokumentacije u slučaju spriječenosti direktora, donosi odluku o upućivanju direktora na službeni put van zemlje, odlučuje o organizovanju prigodnih skupova uposlenika,

–          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

 

  1. II.                Opis pozicije člana upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Gračanica

–          donosi statut,

–          imenuje i razrješava direktora i ugovora plaću sa direktorom,

–          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

–          utvrđuje planove rada i razvoja,

–          utvrđuje godišnji plan rada,

–          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

–          donosi odluke o ekonomskom, tehnološkom i organizacionom višku uposlenika i odlučuje o njihovom rješavanju na prijedlog direktora,

–          odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ  određen pravilima ustanove  odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,

–          odlučuje o prodaji, otpisu i raspolaganju stalnih sredstava i vanposlovnih sredstava,

–          donosi odluke o davanju , odnosno uzimanju kredita u vezi sa tekućim poslovanjem u skladu sa planom,

–          donosi akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  i druge akte u skladu sa zakonom,

–          rješava sva pitanja  odnosa sa osnivačem,

–          odlučuje o svim pitanima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

–          podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju,

–          odgovara osnivaču za rezultate rada,

–          odlučuje o poslovno – tehničkoj saradnji sa drugim organizacijama i zajednicama,

–          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

  1. III.             Opis pozicije članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica

–          donosi Pravila Ustanove,

–          utvrđuje planove razvoja i godišnji program rada Ustanove,

–          imenuje i razrješava direktora ustanove,

–          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Pravilima Ustanove,

–          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

–          donosi  Pravilnik o radu ustanove i druge opće akte  u skladu sa zakonom i ovim pravilima,

–          odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja ako zakonom nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ,

–          usmjerava kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

–          rješava sva pitanja sa osnivačem,

–          donosi odluke o cijeni korištenja usluga obdaništa,

–          odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika na rješenja kojima je drugostepeni organ u skladu sa Pravilima,

–          podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje Izvještaj o svom radu,

–          donosi planove, odnosne programe iz oblasti odbrane, zaštite na radu i zaštite od požara, te ostale planove i programe koji se donose u Ustanovi,

–          donosi odluke o putovanju u inostranstvo,

–          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

 

      IV.  Opći uslovi

Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Upravni odbor treba da ispunjava slijedeće opće uslove :

–    da je državljanin BiH,

–    da je stariji od 18 godina,

–    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

–    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

BiH, u  periodu od tri godine prije dana objave javnog oglasa,

–          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

–          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

–          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o  sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

–          da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

–          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

–          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje  uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

    V. Posebni uslovi

            Pored općih uslova kandidat za člana upravnog odbora  treba da ispunjava i posebne uslove:

–          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

–          da ima radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine,

–          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,

–          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

–          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

–          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

–          veći stepen stručne spreme.

 

VI.  Potrebni dokumenti

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

–          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

–          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–          ovjerenu fotokopiju diplome,

–          uvjerenje o radnom iskustvu,

–          ovjerene izjave kandidata iz tačke IV na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke V. na alineju 3 i 4.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenim novinama Federacije BiH“  i službenoj web stranici Općine Gračanica.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora – navesti javnu ustanovu i poziciju na koju se prijava podnosi –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić