Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA GRAČANICA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA GRAČANICA

12.05.2016|

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-01091-2016

Datum, 10.05.2016 godine

Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica, broj 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje

JAVNI  OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE  NA POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA  GRAČANICA

 

  1. I.                      Naziv pozicije :

Predsjednik Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gračanica – 1 član – predstavnik osnivača.

Mandat člana Upravnog odbora  koji će se imenovati vezan je za mandat postojećih članova, uz

mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

  1. II.                   Opis pozicije člana upravnog odbora :

–          donosi statut, odnosno pravila ustanove,

–          imenuje i razrješava direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora,

–          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

–          utvrđuje planove i programe rada  i prati njihovo izvršenje,

–          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti ustanove,

–          odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova  osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,

–          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Odlukom osnivača i pravilima ustanove,

–          odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,

–          donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom, statutom, ili pravilima ustanove,

–          odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima i žalbama zaposlenika izjavljenih na prvostepene odluke,Set featured image 2

–          donosi planove iz oblasti odbrane; zaštite na radu i zaštite od požara i ostale programe i planove koji se donose u ustanovi,

–          podnosi izvještaj o svom radu Osnivaču, najmanje jednom godišnje

–          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom ili pravilima ustanove.

III. Opći uslovi

Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Upravni odbor treba da ispunjava slijedeće

opće uslove :

–  da je državljanin BiH,

–  da je stariji od 18 godina,

–  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

–  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine)

–  da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

–  da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o

sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

–  da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom gdje aplicira na

poziciju Predsjednika, odnosno člana,

–  da nije lice kome je  pravosnažnom rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni

prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“

niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje

naknadno prilaže izabrani kandidat),

–  da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

IV. Posebni uslovi

           Pored općih uslova kandidat za člana upravnog odbora treba da ispunjava i posebne uslove:

–  da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog

usmjerenja,

–  da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u

okviru svog zanimanja,

–  da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa,

–  da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje

–  da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno

obavljanje upražnjene pozicije.

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

  • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,
  • veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

 V.  Potrebni dokumenti

     Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

     kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

  • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
  • izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • ovjerenu fotokopiju diplome,
  • uvjerenje o radnom iskustvu,
  • ovjerene izjave kandidata iz tačke III. na alineju 3,4,5,6,7 i 8 i tačke IV. na alineju 3 i 4 ili ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava sve opće i posebne uslove za imenovanje na poziciju Predsjednika odnosno  člana Upravnog odbora .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora JZ Ustanove Dom Zdravlja Gračanica“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić