Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

03.08.2018|

Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), i Statuta  Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ doo Gračanica  („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 12/10) Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica :

 • dva člana nadzornog odbora, iz reda osnivača
 • jedan član nadzornog odbora,  iz reda zaposlenih
 1. I.                   OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor javnog preduzeća u  okviru  ovlaštenja obavlja sljedeće poslove :

 • nadzire poslovanje društva,
 • nadzire rad uprave,
 • usvaja završni račun i usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,
 • podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj Nadzornog odbora  i Odbora za reviziju, kao i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
 • bira predsjednika Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrješava upravu Društva,
 • predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,
 • donosi opšta akta, za čije usvajanje nije predviđena izričita nadležnost Skupštine,
 • priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,
 • vodi postupak za utvrđivanje kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje odbora za reviziju skupštini,
 • razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,
 • daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,
 • imenuje i razrješava  direktora/članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima,
 • daje ovlaštenja za aktivnosti  koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima F BiH,
 • daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke, odlučuje o procjeni uloženih stvari i prava u osnovnom kapitalu, donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, u skladu sa Statutom društva,
 • usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvo u roku od deset dana od dana završenog putovanja,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

 

II. OPĆI USLOVI

Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

 • da je državljanin BiH,
 • da nije mlađi od 18 godina niti stariji od 65 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
 • drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),
 • da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

III. POSEBNI USLOVI

            Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

 • da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,
 • da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine,
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,
 • da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,
 • da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 • da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi  u roku od 90 dana od dana imenovanja.

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,
 • veći stepen stručne spreme.

 

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerenu fotokopiju diplome,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4,
 • certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15 , 60/16 i 88/17), odnosno ovjerenu izjavu da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od 90 dana od dana imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  „Službenim novinama Federacije BiH“  i službenoj web stranici Općine Gračanica.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić