Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta u Uredu Turističke zajednice grada Gračanica

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta u Uredu Turističke zajednice grada Gračanica

16.07.2020|

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA GRAČANICA

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA GRAČANICA

Broj: TV-06/2020

Datum:15.07.2020.god.

 

Na osnovu člana 30. Statuta Turističke zajednice grada Gračanica i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa broj: TV-05/2020 za prijem voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gračanica, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gračanica, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta u Uredu Turističke zajednice grada Gračanica

VODITELJ TURISTIČKOG UREDA

 

OPIS POSLOVA:

 1. provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća,
 2. organizuje izvršenje zadataka Turističke zajednice grada Gračanica,
 3. zastupa Turističku zajednicu grada Gračanica i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice grada Gračanica,
 4. zastupa Turističku zajednicu grada Gračanica u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlaštenjima,
 5. odgovoran je za namjensko trošenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici grada Gračanica,
 6. usklađuje materijalne i druge uslove rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice grada Gračanica i njenih organa,
 7. predlaže zapošljavanje zaposlenika u Turističkom uredu,
 8. odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na određena radna mjesta, te o prestanku rada, u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji Turističkog ureda koji usvaja Turističko vijeće,
 9. upozorava organe Turističke zajednice na nezakonitost njihovih odluka,
 10. odlučuje o službenim putovanjima uposlenika,
 11. odlučuje o korištenju ličnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
 12. predlaže organizaciju i sistematizaciju Turističkog ureda, kao i druge opće akte neophodne za funkcionisanje Turističkog ureda,
 13. ako ocijeni da je to potrebno, svrsishodno i u cilju izvršavanja zadataka Turističke zajednice grada Gračanica, predlaže Turističkom vijeću povjeravanje pojedinih stručnih poslova trećim licima,
 14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice grada Gračanica,
 15. zajedno sa predsjednikom Turističkog vijeća priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine,
 16. podnosi Turističkom vijeću izvještaj o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unaprijeđenje organizacije rada Turističkog ureda,
 17. daje punomoći i prokuru u skladu sa svojim ovlaštenjima,
 18. rješava u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Turističkog ureda ,
 19. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama Turističke zajednice grada Gračanica.

Uslovi:
Pored Općih uslova propisanih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH br.:26/16 i 89/18) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

– završen VII stepen stručne spreme turističkog, ekonomskog pravnog ili drugog smjera, odnosno najmanje I ciklus visokog obrazovanja koji nosi 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja
– najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci
– da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem nije izricana mjera zabrane obavljanja poslova i rukovođenja.
– aktivno znanje jednog stranog jezika
– poznavanje rada na računaru,

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, e-mail adresu, adresu stanovanja i kontakt telefon kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi. Kandidati koji su školovanje završili van Bosne i Hercegovine, odnosno diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome,
 4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci u trajanju od najmanje 1 godine,
 5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje/certifikat),
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat),
 7. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz radnog odnosa kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem radnom mjestu u Bosni i Hercegovini,
 9. Ovjerenu izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Kandidat koji bude izabran po ovom oglasu dužan je u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstve ustanove (ne starije od 3 mjeseca).

Kandidat koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa sa danom njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog oglasa biće isključen iz oglasne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Priložena dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas.

 

Jvani oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, na oglasnoj ploči Grada Gračanica i web stranici Grada Gračanica.

 

Prijavu, sa traženim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti (na poleđini koverte naznačiti ime i prezime, te adresu stanovanja) u roku od 8 dana od objave javnog oglasa u dnevnom listu, putem pošte, preporučeno na adresu:

Grad Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije br.1, Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća.
Sa naznakom: „Turistička zajednica grada Gračanica –

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – VODITELJ TURISTIČKOG UREDA-

NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Svi kandidati čije su prijave blagovremene i potpune, odnosno svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, biti će pozvani na intervju-razgovor sa Komisijom koju će formirati predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Gračanica.

 

Kandidate, koji ispune uslove oglasa Turistička zajednica će pisano obavjestiti o vremenu i načinu obavljanja intervjua, na kojem će kandidatu biti postavljana pitanja iz oblasti Zakona o turističkoj djelatnosti (Službene novine FBiH, broj 32/09 ), Zakona o turističkim zajednicama (Službene novine TK, broj 11/15), te Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 20/98 ). Ako kandidat ne pristupi na intervju smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

 

 

 Predsjednik Turističkog vijeća

 Turističke zajednice grada Gračanica

  Nusret Helić, s.r.