Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

11.05.2020|

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19 br: 02-04-01310-2020od 05.05.2020. godine, Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se pravna i fizička lica čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite TK zabranjena ili obustavljena, da se prijave na ovaj javni poziv, kako bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć u visini jedne minimalne plaće u Federaciji BiH (406 KM) po svakom zaposlenom.

II PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti pravna i fizička lica sa sjedištem na području grada Gračanica i koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su registrovani na području grada Gračanica (sa sjedištem u Gračanici ),
 • da im je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno ili obustavljeno obavljanje djelatnosti
 • da nemaju neuplaćenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću zaključno sa 29.02.2020. godine
 • da su registrovani kod nadležnog suda ili gradskog organa najmanje tri mjeseca prije dana donošenja naredbe o zabrani rada

Pravo na pomoć ostvaruju i poslovne jedinice privrednih društava ukoliko imaju sjedište na području grada Gračanica, pod uslovom da je osnovno privredno društvo, takođe s sjedištem na području grada Gračanica.

Pravo na pomoć po zaposlenom odnosi se na:

 • broj uposlenika u radnom odnosu u pravnim licima na dan 30.04.2020. godine,
 • vlasnike i uposlenike u radnom odnosu, koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima, na području grada Gračanica na dan 30.04.2020.

III PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje sredstava podnosioci su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji od nadležnog suda (za pravna lica) ili rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od nadležnog organa Grada Gračanica (fizička lica)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID Broj)
 • Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti
 • Uvjerenje od Poreske uprave, Ispostava Gračanica, da su ispunjenje obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću zaključno s 29.02.2020. godine,
 • Uvjerenje Poreske uprave, Ispostava Gračanica, o broju zaposlenih na dan 30.04.2020. godine (uključujući i vlasnike samostalnih djelatnosti)
 • Potvrda od poslovne banke o glavnom transakcijskom računu

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji, a nadležna gradska služba će ovjeru dokumenata vršiti bez naplate admnistrativne takse.

IV OBRADA PRIJAVA I UTVRĐIVANJE LISTI KORISNIKA

Po uredno prispjelim prijavama, ocjenu i mišljenje dat će Komisija za dodjelu sredstava. Komisija će razmotriti zahtjeve potencijalnih korisnika, te cijeniti ispunjavanje uslova i kriterija za odobrenje finansijskih sredstava. Komisija ima pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva Komisija sačinjava:

 • Listu privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomoći i
 • Listu podnosioca zahtjeva čiji su zahtjevi ocijenjeni kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani.

Komisija utvrđene liste objavljuje na web stranici www.gracanica.gov.ba i Oglasnoj ploči Grada Gračanica.

Na objavljenu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste na web stranici i oglasnoj ploči.

V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte na adresu:

GRAD GRAČANICA

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije

Bašeskijina br. 1

75320 Gračanica

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 25.05.2020.godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili Centru za pružanje usluga građanja (Prijemna kancelarija).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail-a: [email protected] ili [email protected].

 

Javni poziv za dodjelu pomoći privrednim subjektima

obrazac prijave na javni poziv