Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI  POZIV ZA  PRIJAVLJIVANJE  ZAINTERESOVANIH  NEZAPOSLENIH  OSOBA VSS  SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA ZA OBAVLJANJE  STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA  U ORGANU  UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA  IZ  JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

JAVNI  POZIV ZA  PRIJAVLJIVANJE  ZAINTERESOVANIH  NEZAPOSLENIH  OSOBA VSS  SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA ZA OBAVLJANJE  STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA  U ORGANU  UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA  IZ  JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

06.08.2019|

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora grada Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 44 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

1. Profesor razredne nastave 3  lica koja se stručno osposobljavaju
2. Diplomirani pravnik 4  lica koja se stručno osposobljavaju
3. Diplomirani ekonomista 5  lica koja se stručno osposobljavaju
4. Profesor matematike 2  lica koje se stručno osposobljavaju
5. Diplomirani inženjer mašinstva 2  lica koja se stručno osposobljavaju
6. Diplomirani pedagog – psiholog 2  lica koje se stručno osposobljavaju
7. Profesor engleskog jezika 2  lica koja se stručno osposobljavaju
8. Profesor informatike 2  lica koja se stručno osposobljavaju
9. Profesor bosanskog jezika 2  lica koja se stručno osposobljavaju
10. Diplomirani inženje elektrotehnike 2  lica koja se stručno osposobljavaju
11. Diplomirani defektolog 2  lica koje se stručno osposobljavaju
12. Nastavnik – Profesor njemačkog jezika 2  lica koje se stručno osposobljavaju
13. Profesor historije 1  lice koje se stručno osposobljava
14. Profesor geografije 1  lice koja se stručno osposobljava
15. Nastavnik tehničkog odgoja i informatike 1  lice koja se stručno osposobljava
16. Diplomirani socijalni radnik 2  lica koja se stručno osposobljavaju
17. Nastavnik historije i geografije 1  lice koja se stručno osposobljava
18. Nastavnik tjelesnog odgoja 2  lica koja se stručno osposobljavaju
19. Profesor filozofije i sociologije 1  lice koje se stručno osposobljava
20. Profesor hemije 1  lice koje se stručno osposobljava
21. Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 2  lica koja se stručno osposobljavaju
22. Diplomirani inženjer hemijske tehnologije 2  lica koja se stručno osposobljavaju

 

Ukoliko se na javni poziv za prijem ne javi odgovarajući broj navedenih zanimanja, mogu se primiti i druga zanimanja, a ako se sa pravnim subjektima obezbijede uslovi može se primiti i veći broj od utvrđenog broja u stavu 1. ove tačke.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

  1. Dokaz o završenoj VSS- diploma ili uvjerenje o diplomiranju.
  2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se kandidat vodi na evidenciji nezaposlenih.
  3. Potpisanu izjavu o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta, odnosno pravnog

subjekta u koji bude raspoređen za obavljanje stručnog osposobljavanja.

  1. Uvjerenje o prosjeku ocjena (za kandidate koji imaju prosjek 9,0 i više).
  2. Obavještenje o prebivalištu (CIPS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

Javni poziv ostaje otvoren od 07.08.2019 godine do 06.09.2019. godine.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove na posebnom obrascu.

Osnovni kriterij za odabir kandidata za stručno osposobljavanje je dužina čekanja na evidenciji Biroa za zapošljavanje Gračanica nakon sticanja visoke stručne spreme, kao i prosjek ocjena 9,0 i više bez obzira na dužinu čekanja na zaposlenje kod Biroa za zapošljavanje Gračanica.

Tekst Javnog poziva 

Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Izjava o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta rasporeda