Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

16.06.2020|

I  Lice koja ima pravo prijave po ovom Konkursu:

(1) Pravo na obavljanje volonterskog staža (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i   (2) i  člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i  članova njihovih porodica, prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20 u daljem tekstu: Zakon), koje ima:

-prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova  ili

– VII stepen stručne spreme ili

– VI stepen stručne spreme.

(2) Pod volonterskim stažem branilaca i  članova njihovih porodica, u smislu ove odluke, smatra stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa shodno odredbama člana 34. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,broj: 26/16).

 

javni poziv volonteri 2020_001

odluka volonteri 2020_001