Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

NAJAVA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

24.03.2016|

Općinsko vijeće Gračanica održat će 40. sjednicu u četvrtak, 31.03.2016. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine.

Kolegij Općinskog vijeća utvrdio je sljedeći dnevni red:

1.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE GRAČANICA ZA 2015.GODINU.

2.  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU BUDŽETSKE (TEKUĆE) REZERVE ZA 2015.GODINU

 

3.ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM PRIZNANJIMA 

4.ODLUKA O PRIJENOSU NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE PARKING AUTOMATA NA GRADSKOM PODRUČJU

5.ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE CIJENE m2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

6.ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA POGODNOST GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (RENTE)

7.ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROGLAŠENJU DOBROM U OPŠTOJ UPOTREBI

8.ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA (ZEMLJIŠTE OZNAČENO SA K.Č. BROJ 2808/14 K.O.GRAČANICA)

9.ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA (ZEMLJIŠTE OZNAČENO SA K.Č. BROJ 2986/7 K.O. GRAČANICA)

10.ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA (ZEMLJIŠTE OZNAČENO SA K.Č. BROJ 2986/10 K.O. GRAČANICA)

11.ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA (ZEMLJIŠTE OZNAČENO SA K.Č. BROJ 2766/2 I 638/5  N.P.  K.O. BABIĆI)

12.IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA ZA 2015.GODINU (SEAP)

13.IZVJEŠTAJ  O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. DJEČIJE OBDANIŠTE „NAŠA DJECA“ GRAČANICA ZA 2015.GODINU

14.IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRAČANICA ZA 2015.GODINU

15.IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA BILANSOM STANJA I RAČUNOM PRIHODA I RASHODA, J.U. BOSANSKI KULTURNI CENTAR GRAČANICA ZA 2015.GODINU

16.INFORMACIJA O RADU OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2015.GODINU

17.INFORMACIJA O PLANU KULTURNIH MANIFESTACIJA I JAVNIH DOGAĐAJA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA ZA 2016.GODINU

 18.RJEŠENJE IMOVINSKO PRAVNE SLUŽBE