Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini na području Tuzlanskog kantona

O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini na području Tuzlanskog kantona

24.06.2020|

I Korisnici prava

Pravo na dodjelu sredstava po Pravilniku o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih
potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) i ovom oglasu ima:
– lice iz člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20, u daljem tekstu: Zakon),
– lice iz člana 4. Zakona i
– lice u statusu: djeteta šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca (u daljem tekstu: PŠ-PB), supruga šehida
– poginulog, umrlog i nestalog braninioca, supruga umrlog ratnog vojnog invalida (u daljem tekstu: RVI) i supruga
umrlog demobilisanog branioca (u daljem tekstu: DB) sa malodobnim djetetom/djecom ili djetetom/djecom koja se
nalaze na redovnom školovanju do navršenih 25 godina života, kod kojih dokaz o vlasništvu na zemljištu i građevinska
dokumentacija glasi na branioca.

II Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

Pravo na jednokratnu pomoć lice može ostvariti pod uslovom da:
a) ima stalno mjesto prebivališta na području Kantona,
b) ostvaruje prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite na području Kantona,
c) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate ostvarene u prethodnoj
godini na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: F BiH), prema podacima Zavoda za statistiku u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), izuzev lica koja su u statusu samca i ostvaruju pravo na
minimalnu PIO penziju,
d) posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u ovom postupku i
e) rješava stambene potrebe na području Kantona.

 

Zahtjev se podnosi u periodu od 22.06.2020. godine, a zaključno sa 07.07.2020. godine

oglas_za_stamb.socijalno_zbrinjavanje_2020

odluka_termin_oglasa_stambena_2020

obrazci