Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća

2019-06-12T09:55:15+00:00 12.06.2019|

Juče je održana treća sjednica Gradskog vijeća Gračanica.
Predloženi dnevni red je dopunjen sa dvije tačke pa je Vijeće raspravljalo o ukupno 10 tačaka dnevnog reda i to:

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2019/2020 godinu
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme s područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora
  3. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu nekretnine onačene s k.č. broj 1424/3 k.o. Piskavica
  4. Odobrenje za ispravku greške u Budžetu Grada Gračanica za 2019. Godinu
  5. Donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora u JZU „Gradska apoteka“ Gračanica
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata u 2018. Iz Programa kapitalnih investicija Gračanica (PKI 2016.-2020.)
  7. Razmatranje Informacije o planu upisa učenika u prve razrede MSŠ Gračanica
  8. Razmatranje Informacije o funkcionisanju vijeća mjesnih zajednica s analizom prostornih,materijalno-tehničkih i finansijskih uslova za rad
  9. Razmatranje Informacije o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz Budžeta Grada Gračanica
  10. Razmatranje Informacije o stanju putne infrastrukture na području grada Gračanica

Vijećnici su dali podršku Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima iz budžeta Grada i Odluci o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba Visoke stručne spreme.
Za školsku 2019/20 iz budžeta Grada će biti dodijeljno 106 stipendija plus po pet stipendija učenicima i studentima koje može dodijeliti gradonačelnik. Broj stipendija može biti i veći ako bude učenika koji ostvare isti broj bodova. Odobreno je i stručno osposobljavanje za 44 lica sa visokom stručnom spremom u privrednim subjektima i javnom sektoru u cilju ispunjavanja uslova za prijavljivanje na konkurse za zaposlenje.

Jednoglasno je prihvaćena i naknadno uvrštena Odluka o kupovini nekretnine u mjesnoj zajednici Piskavica kao i Odobrenje za ispravku greške u Budžetu Grada Gračanica za 2019. Godinu.

Peta tačka dnevnog reda, „Donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora u JZU ‘Gradska apoteka’ Gračanica“ je usvojena sa 24 glasa ZA i 4 Suzdržan.

Razmatran je i Izvještaj o realizaciji projekata u 2018. godini iz Programa kapitalnih investicija za koji je Gradonačelnik dao kratko obrazloženje i istakao na važnost usklađivanja prilikom kreiranja Budžeta sa Programom kapitalnih investicija kako bi se povećao procenat ostvarenja Programa.
Prihvaćena je i također naknadno uvrštena na dnevni red Informacija o planu upisa učenika u prve razrede MSŠ Gračanica. Naime iz MSŠ Gračanica su izvijestili da su ostali iznenađeni kad su obaviješteni da nisu dobili saglasnost za upis učenika u prve razrede nekih struka i zanimanja. Mišljenja su da su učenici i škola oštećeni. Zaključeno je da se od nadležnih zatraži da se MSŠ Gračanica u cjelosti odobri traženi plan upisa učenika u prve razrede.
U informativnom dijelu sjednice podržane su: Informacija o funkcionisanju mjesnih zajednica sa analizom prostornih, materijalno-tehničkih i financijskih uslova za rad, Informacija o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz Budžeta Grada i Informacija o stanju putne mreže na području Grada Gračanica.