Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

2019-10-02T15:39:29+00:00 02.10.2019|

Juče je održana redovna septembarska sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Jednoglasno je usvojen dnevni red koji je sadržavao 10 tačaka i to:

1.Razmatranje i usvajanje Odluke o kupovini udjela u JP „Vodovod i kanalizacija“

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji nekretnina

3.Razmatranje i davanje Saglasnosti na Odluku o načinu obračuna i visini cijene usluge sakupljanja i odvoza kućnog otpada JP „Komus“ doo Gračanica

  1. Donošenja Rješenja o razrješenju privremeno imenovanog člana Upravnog odbora u JZU „Gradska apoteka“ Gračanica
  2. Donošenja Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora u JZU „Gradska apoteka“ Gračanica iz reda Ministarstva zdravstva TK
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji projekata lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine grada Gračanica (LEAP) za 2018. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o primjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela (Komisije) od 01.01.2019.-30.06.2019.godine
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o komunikaciji vijećnika i građana putem „Građanskog sata“
  7. Razmatranje Informacije o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe na području grada Gračanica.

 

Prilikom rasprave o prvoj tačci dnevnog reda, Gradonačelnik je dao obrazloženje i razloge za kupnju udjela u JP „Vodovod i kanalizacija“ : „Da podsjetim da je ‘Vodovod i kanalizacija’ po prijedlogu Agencije za privatizaciju TK i Odluci Vlade Kantona bio u 100 % vlasništvu Općine Gračanica. Nakon žalbe od strane dioničara i sudskog postupka struktura vlasništva u JP ‘Vodovod i kanalizacija’ se promijenila, tako da je u sudski registar upisano: 50,41487 % privatnog kapitala i 49,68813 državnog kapitala. U međuvremenu su donešene i Odluke o isknjižavanju javnih dobara.“
U konačnici Odluka je usvojena sa zaključkom da Gradonačelnik odmah pristupi kupovini udjela od 1, 2 % koji se prodaje dobro ispod nominalne vrijednosti, čime Grad postaje većinski vlasnik. Usvajanjem Odluke o kupovini udjela Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija otvoren je proces otkupa privatiziranog dijela ovog Javnog preduzeća kako bi većinski ili 100% postalo vlasništvo Grada Gračanica.
Odluka o prodaji nekretnina je usvojena jednoglasno.
Treća tačka dnevnog reda, Razmatranje i davanje Saglasnosti na Odluku o načinu obračuna i visini cijene usluge sakupljanja i odvoza kućnog otpada JP „Komus“ doo Gračanica, je takođe izazvala žestoku raspravu.
Međutim, nakon rasprave i pojedinačnog glasanja nije data saglasnost za povećanje cijena odvoza otpada jer su vijećnici glasali 12 za, 6 protiv i 9 suzdržano.
Treba reći da 10 godina nisu mijenjane cijene odvoza otpada, da su u međuvremenu troškovi radikalno porasli i da je Komus odvozom otpada pokrio 9 % područja Grada. Moglo se čuti da bi ne davanje saglasnosti moglo preduzeće odvesti u gubitak.

Konačno je razriješen član privremenog upravog odbora Gradska apoteka iz reda ministarstva zdravstva TK i na njegovo mjesto imenovan je novi član.
U izvještajnom dijelu sjednice našlo se više izvještaja i informacija. Prihvaćen je Izvještaj o realizaciji projekta lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine Grada Gračanice za 2018 godinu.
Prihvaćen je i Izvještaj o primjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgradjenih gradjevina kao i Izvještaj o komunikaciji vijećnika i gradjana kroz institut građanskog sata.
Vijećnici su se upoznali i sa stanjem starih i iznemoglih lica u stanju socijalne potrebe na području Grada Gračanica.