Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća

31.10.2019|

U Multimedijalnoj sali Gradske uprave, juče je održana šesta po redu sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta grada Gračanica
  2. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta grada Gračanica za 2020. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o načinu izvršavanja budžeta grada Gračanica za 2020. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 01.01.-30.09.2019. godine
  5. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Gračanica
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za 2018. godinu
  7. Razmatranje Informacije o upravljanju parking prostorom

Na samom početku sjednice, Predsjedavajući GV Nihad Krajinović je iznio Saopćenje Gradskog vijeća  protiv daljnjeg zagađenja rijeke Spreče, kao odgovor na dopis Udruženja ribara.

Prva tačka koja je razmatrana na jučerašnjoj sjednici bio je Nacrt Statuta grada Gračanica. U suštini Statut grada valja usaglasiti sa Odlukom o proglašenju grada Gračanica te ubaciti neke nove odredbe kao što su forum građana kao oblik učešća građana u javnim raspravama i drugo. Nacrt je usvojen jednoglasno uz zaključak da se isti stavlja na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U 2020. godini Budžet grada Gračanica je prema Nacrtu planiran u iznosu od 13.301 694 KM. Nakon što je Gradonačelnik dao obrazloženje o predloženom Nacrtu, Nacrt je prihvaćen sa jednim glasom Sudržan. Zaključak je bio da se Nacrt Budžeta grada Gračanica za 2020. godinu stavlja na javnu raspravu do 6.12.

I treća tačka dnevnog reda, Nacrt Odluke o načinu izvršavanja budžeta grada Gračanica za 2020. godinu, je usvojena sa istim zaključkom.

Za četvrtu tačku dnevnog reda, Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-30.09.2019. godine, Gradonačelnik je dao obrazloženje, ističući sljedeće  „Za 9 mjeseci Budžet je ostvaren u iznosu od 9.748.571 KM, a rashodi i izdaci 9.514.407 KM, dakle manji za 234.164 KM, što predstavlja i suficit za 9 mjeseci. Ukupni prihodi i primitci su u odnosu na plan za 9 mjeseci manji za 23,26 %. Najviše su ostvreni porezni prihodi 108,11 %, što je dobro jer i čine najveći procenat ukupnog Budžeta. Manje su ostvareni neporezni prihodi oko 85 %, dok su najmanje ostvareni grantovi, svega 43,76 %. O tome sam govorio i ranije. Nova Vlada poništila je odluke ranije Vlade, a nije donijela nove, zbog čega je i ostvarenje grantova manje. Obzirom da su manje ostvareni prihodi, tako je i ostvarenje rashoda manje.Nekih posebnih devijacija nije bilo.“

Doneseno je Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Gračanica.

Na sjednici su razmatrani i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za 2018. godinu i Informacija o upravljanju parking prostorom.