Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

02.12.2019|

U multimedijalnoj sali Gradske uprave, danas je održana sedma sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Nakon što je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice i podnesene inicijative vijećnika, prisutnima se obratio i Gradonačelnik sa inicijativama za Budžet Kantona, koje je podržalo i Gradsko vijeće.  Gradonačelnik je tražio da se u Budžet umjesto 300.000 KM za opremanje Sportske sale uvrsti 500.000 KM kako je dogovarano na sastancima prilikom posjete Vlade TK, te da se završi sanacija puta Gornja Orahovica-Srebrenik i da se uvrste sredstva za kružni tok kod BKC-a, utopljavanje osnovne škole Soko, kao i izrada projekta za skretanje za Škahovicu sa regionalnog puta Gračanica-Gradačac.

Prilikom rasprave o dnevnom redu, pomoćnica Gradonačelnika Aida Hodžić je sa dnevnog reda povukla drugu tačku dnevnog reda i to „Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o komunalnom redu“.

Usvojen je sljedeći dnevni red:

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA GRAČANICA ZA 2019.GODINU
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
  3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA UGOVORA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA U VEZI S POVJERAVANJEM NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE JAVNIH DOBARA – ZELENA PIJACA S JP „KOMUS“ D.O.O. GRAČANICA I DAVANJE SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE ISTOG
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZDRAVSTVENOG SAVJETA
  5. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I POPUNJENOSTI IZBJEGLIČKIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA
  6. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA HARMONIZACIJE KATASTARSKIH I ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA ZA 8. FAZU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA.
  7. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SPORTU NA PROSTORU GRADA GRAČANICA.

Za prvu tačku dnevnog reda,  Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2019. godinu, Gradonačelnik je dao obrazloženje u kojem je između ostalog naveo da je „budžet  uravnotežen, te su u skladu sa prihodima planirani rashodi. Došlo je do preraspodjele unutar pojedinih stavki i namjena na bazi procjene ostvarenja do kraja godine i nekih novih potreba, kao što je podrška Rukometnom klubu za Evropsko takmičenje.“

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2019. godinu je jednoglasno usvojena.

Za drugu tačku dnevnog reda, vijećnik Ibrahim Hasić je imao prijedlog da JP „Vodovod i kanalizacija“ riješi problem vodosnabdjevanja dijela Lendića koje nema vode. Gradonačelnik mu je dao odgovor na ovaj prijedlog, objasnivši da je u toku veliki projekat vodosnabdjevanja koji će riješiti probleme kako Lendića, tako i Bijelih Polja.

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima je jednoglasno prihvaćen.

29 vijećnika je glasalo ZA i na Prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi s povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara – Zelena pijaca s JP „Komus“ doo Gračanica  i na davanje saglasnosti za potpisivanje istog.

Razmatran je  i Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta te je isti usvojen jednoglasno.

Primljene su k znanju Informacije o stanju i popunjenosti izbjegličkih naselja na području općine Gračanica, Informacija o realizaciji projekta harmonizacije katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka za 8. fazu projekta registracije nekretnina te Informacija o sportu na prostoru grada Gračanica.