Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

02.06.2016|

Br. kredita:                IDA 55290

Naziv ugovora:          Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Gračanica

Poziv na broj:            BA-FERP-5529BOS-NCB-W-16-2.B.6.10

 

 1.         Bosna i Hercegovina je dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta hitnog oporavka od poplava, a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorima za Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Gračanica.

 

2.         Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem Jedinice za implementaciju projekata- PIU Šumarstva i Poljoprivrede u saradnji sa općinom Gračanica poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu Radova na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Gračanica koji se sastoje od:

LOT 1-Sanacija klizišta i lokalnog puta Serhatlije MZ Prijeko brdo;

LOT 2-Sanacija klizišta i pripadajuće dionice puta na lokalitetu Stjepanovac-Samuela Elezara; i

LOT 3-Sanacija klizišta na lokalitetu Korića Han i pripadajuće dionice puta

 

 3.         Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

 

4.         Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na [email protected] i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9:00 do 15:00 sati na adresi navedenoj dolje.

 

5.         Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan paket konkursne dokumentacije kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- PIU Šumarstva i Poljoprivrede, nakon podnošenja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu i uplate proviziju koja se ne može refundirati u iznosu od 50,00 KM. Metod plaćanja biće direktni depozit na račun.

 

Banka: UniCredit Banka, Sarajevo

Naziv: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Kontribucija SR. Vlade IDA4325

Racun br.: 3386902265057494

Navesti: Tender br: BA-FERP-5529BOS-NCB-W-16-2.B.6.10

6.         Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 22. juna 2016. godine u 11:00 sati. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dolje navedenoj adresi 22. juna 2016. godine u 11:15 sati.

7.         Uz ponudu obavezno se prilaže Izjava o ozbiljnosti ponude.

 

8.         Gore pomenuta adresa:

 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva /

Jedinica za implementaciju projekata – PIU Šumarstva i Poljoprivrede

Trampina 4, 1. kat.

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 552 452

Fax: +387 33 552 450

E-mail: [email protected]