Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Šef Službe – Glavni inspektor: Muhibija Memić, dipl.ing.teh.

Služba za inspekcijske poslove vrši upravne, upravno-nadzorne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativne i operativno-tehničke poslove koji se sastoje u sljedećem:

  • Prati stanje, obezbjeđuje izvršavanje zakona i neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti komunalne, urbanističko-građevinske, tržišne, sanitarne, putne inspekcije i drugih oblasti inspekcijskog nadzora, koji se zakonom prenesu na Grad,
  • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
  • Redovno izvještava Gradsko vijeće i Gradonačelnika o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nad-zora za koje je nadležna,
  • Izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
  • Sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propi-sima,
  • Vrši zastupanje pred nadležnim sudom po predmetima koji se odnose na oblast inspekcijskog nadzora
  • Ostvaruje saradnju sa gradskim službama uprave i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju što boljih rezultata;
  • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i po nalogu Gradonačelnika.

Tel: 035/700-835
E-mail: [email protected]


Zahtjevi Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat