Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije

Pomoćnik Gradonačelnika za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije:
Nihad Sinanović, dip. ing. maš.

Vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na privredni razvoj, finansije i inspekcije i to:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na poduzetništvo, lokalni razvoj, finansije i inspekcijske poslove ,
 • Izrađuje nacrte propisa i druge opšte i pojedinačne akte iz svog djelokruga,
 • Rješava u upravnim stvarima iz oblasti samostalnog privređivanja, poljoprivrede,vodoprivrede i drugih upravnih stvari iz nadležnosti Službe,
 • Izrada analiza, informacija, izvještaja iz oblasti privrede, lokalnog razvoja, finansija i inspekcija,
 • Izrada i provođenje Strategije razvoja grada,
 • Priprema nacrt i prijedlog budžeta, te izvještaja o izvršenju,
 • Vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava,
 • Poslove knjigovodstva i računovodstva,
 • Trezorsko poslovanje,
 • Poslove javnih nabavki i praćenje realizacije ugovora,
 • Inspekcijski nadzor,
 • Saradnja sa privrednim sektorom, predstavnicima malih, srednjih i strateških preduzeća, strukovnim udruženjima i međunarodnim organizacijama za podršku privatnom sektoru,
 • Predlaganje mjera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, privlačenje investicija, promovisanje mjera podrše MSP,
 • Preduzimanje mjera iz nadležnosti Grada u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom poljoprivrednog zemljišta,
 • Poduzimanje mjera iz nadležnosti Grada u vezi sa vodoprivredom,
 • Vođenje službene evidencije i baze podataka iz nadležnosti Službe (registar poduzetnika, poljoprivrednih gazdinstava, izdatih rješenja i druge registre) kao i poslove statistike,
 • Izrada nacrta opštih i drugih akata koje donosi Vijeće iz nadležnosti privrede i lokalnog razvoja,
 • Učešće u izradi programa rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • Učešće u radu komisija koje imenuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • Koordinacija rada sa drugim službama i organizacionim jedinicama, državnim institucijama, kantonom, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • Obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika, kao i drugi poslovi koji se posebni aktima stave u nadležnost Službe.

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih jedinica i to:

a) Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Obavlja stručne poslove iz područja privrede, poljoprvrede, vodoprivrede, te ruralnog razvoja koje nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti,
 • Prati stanje u svojoj oblasti, te izrađuje i predlaže stručne podloge za mjere unapređenja istoga,
 • Izrađuje prijedloge akata i programa i drugih dokumenata bitnih za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za potrebe GV,
 • Usklađuje radnje i poduzima mjere u cilju ravnomjernog razvitka grada u području poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • Prati stanje, te Gradskom  vijeću predlaže mjere i donošenje akata iz područja ruralnog razvoja,
 • Prati i analizira proizvodna kretanja u oblasti poljoprivrede (ratarstvo i stočarstvo), šumarstva i vodoprivrede, izrađuje izvještaje i informacije o stanju i problemima iz ove oblasti za Gradonačelnika,
 • Osigurava pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unapređenja proizvodnje i stanja seoskog prostora,
 • Sudjeluje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
 • Sarađuje sa Udruženjem poljoprivrednika, zemljoradničkom zadrugom i dr.
 • Obavlja poslove vezane za podsticajne programe grada i viših nivoa vlasti u smjeru razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
 • Sarađuje sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, kantonalnim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu i dr.,
 • Prati stanje, predlaže mjere i potiče unapređenje sistema odbrane od grada, te predlaže mjere za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda,
 • Prati stanje, predlaže mjere i potiče unapređenje ekološke proizvodnje, boljeg korištenja biomase i smanjenje onečišćenja tla i voda uzročnicima iz poljoprivrede,
 • Potiče i stručno pomaže obnovu i razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj posebno u području od posebne važnosti za grad,
 • Radi za uspješnu primjenu propisa koji unapređuju poljoprivredu i ruralni prostor, te učestvuje u kandidiranju na nacionalne i međunarodne konkurse i fondove,
 • Koordinacija rada sa drugim odsjecima i službama jedinstvenog organa uprave i nadležnim organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • Izrada programa, analiza i informacija, izvještaja iz oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede i lokalnog razvoja,
 • Izrada nacrta propisa i drugih akata iz djelokruga odsjeka,
 • Rješava u upravnim stvarima iz oblasti samostalnog privređivanja vodoprivrede i poljoprivrede,
 • Preduzima mjere u vezi sa razvojem, podsticajima i zaštitom poljoprivrednog zemljišta,
 • Preduzima mjere u vezi sa vodoprivredom,
 • Vođenje službene evidencije i baze podataka iz nadležnosti odsjeka (registar privrednih subjekata, izdatih rješenja po vrstama djelatnosti, registar taksista, poljoprivrednih gazdinstava, registar vodovoda i dr.), Učešće u izradi Programa rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i službi,
 • Učešće u radu komisija koje imenuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • Praćenje propisa i drugih akata iz nadležnosti rada Odsjeka,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pomoćnika gradonačelnika, kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.

b) Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Priprema i izrada Strategije lokalnog ekonomskog razvoja, izrada operativnih planova, programa i projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj, kao i praćenje realizacije istih,
 • Identifikovanje i forumlisanje prilika za investiranje, novih tržišnih segmenata, razvoj inovativnih rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i investitora,
 • Uspostavljanje i održavanje povremene komunikacije i koordinacije svih gradskih odjeljenja i ostalih partnera (privatni sektor, komore, udruženja, međunarodne organizacije, obrazovne institucije i dr. partneri) u cilju efikasne realizacije projekata,
 • Organizovanje i učestvovanje u izradi plana komunikacije i promociji Strategije, te u realizaciji aktivnosti – pripremi i prezentaciji odgovarajućih promotivnih materijala za informisanje javnosti o značaju Strategije, novih investicionih ulaganja i investicionih potencijala grada,
 • Permanentno unapređenje znanja i vještina za sprovođenje Strategije i transfer stečenih znanja u okviru JLS, predlaganje programa obuke za eksterne aktere u realizaciji Strategije,
 • Uspostavljanje kontakta sa predstavnicima domaćih i stranih investitora, pružanje potrebne stručne, odnosno administrativni-tehničke pomoći investitoru, organizovan obilazak  privrednih potencijala, namijenjenih potencijalnim investitorima,
 • Davanje direktne podrške lokalnim poduzetnicima ostvarujući svakodnevne kontake sa njima, organizacija istraživanja-analiza poslovne klime u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, davanje savjeta i pružanje informacija za osnivanje i vođenje radnji, učešće u promovisanju koncepta poduzetništva, privatnog javnog partnerstva (poslovne zone, biznis centri, tehnološki parkovi i slično). Ostvarivanje saradnje sa savjetom za razvoj i pružanje stručne i tehničke pomoći u radu savjeta.
 • U saradnji sa Službom za zapošljavanje učestvuje u pripremi i realizaciji edukativnih programa, priprema baze podataka raspoložive radne snage, učestvuje u pripremama obuke i prekvalifikacije u skladu sa potrebama investitora, pružanje nezaposlenim informacija o mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.
 • Predlaže Gradonačelniku i Gradskom Vijeću podsticajne mjere za poboljšanje stanja u privrednim oblastima, kao i podsticajne mjere za privlačenje direktnih stranih investicija i povećanje nivoa zaposlenosti.
 • Održava i unapređuje odnose sa kantonalnim, federalnim i drugim institucijama povezanim sa pitanjem ekonomskog razvoja, ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama gradske uprave nadležnim institucijama i ustanovama, kao i sa drugim općinama i gradovima  po pitanju lokalnog ekonomskog razvoja.
 • Učestvuje u pripremi i održavanju baze podataka o lokalnim kompanijama, raspoloživom stručnom osoblju, novim domaćim i stranim investitorima, slobodnom zemljištu i zemljištu pogodnom za igradnju industrijskih kapaciteta.
 • Prezentacija i promocija projekata i grada potencijalnim investitorima.
 • Predlaganje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja na bazi praćenja realizacije i stanja na terenu (inicijative za promjene propisa koji imaju negativan uticaj na lokalni razvoj, za izradu i izmjenu prostornih i drugih planova, za pojednostavljenje postupka registracije pravnih i drugih subjekata,
 • Priprema planova kapitalnih investicija.
 • Aktivnosti na sistemskom rješavanju problema poduzetnika, unapređenju poslovno okruženja, privlačenju investicija, stvaranju uslova za povećanje produktivnosti privatnog sektora, te mobiliziranju javnih sredstava u te svrhe,
 • Aktivnosti prikupljanja, analize i interpretacije prikupljenih informacija kako sa terena tako i statističkih informacija, te na bazi izvršenih analiza predlaganje i promoviranje mjera podrške razvoju MSP-a i privlačenju investitora, a potom i implementaciju mjera nakon usvajanja od strane Grada Gračanica
 • Aktivnosti uspostave mehanizma za razumijevanje potreba MSP-a putem analize konkurentnosti sektora (analiza lanca dodatne vrijednosti u određenom ekonomskom sektoru), putem analize ekonomskih trendova, te putem anketiranja malih i srednjih preduzeća, te djelovanje u odnosu na analize ekonomskih trendova (tj. upotreba baze podataka),
 • Aktivnosti uspostave sistema boljeg razumijevanja potreba i problema sa kojima se susreću MSP-a i investitori, te definiranje prijedloga za otklanjanje prepreka razvoju i privlačenju investitora,
 • Uspostavljanje sistema analize podataka sa terena ali i iz drugih izvora te definiranje godišnjeg Akcionog plana LER-a, gdje će se na bazi realnih potreba privrede definirati i sugerirati programi, projekti, mjere, koji će se predlagati za finansiranje od strane Grada Gračanica ali i drugih aktera,
 • Informisanje o mogućnostima finansiranja MSP-a i start-up preduzeća (npr. Informacije o projektima Grada Gračanica, projektima drugih institucija i organizacija koji su namijenjeni MSP-a i start-up preduzećima, informacije o povoljnim kreditnim linijama i sl.),
 • Podrška administrativno-operativnog kartaktera poduzetnicima (informacije o načinu pokretanja biznisa, administrativno-pravnim procedurama vezanim za registraciju preduzeća, imena i kontakti ovlaštenih prevodilaca, notara, advokata, računovođa, konsultanata u općini, informacije na engleskom i drugim stranim jezicima namijenjene stranim investitorima i dijaspori, urbanistička mapa grada Gračanica sa označenim lokacijama u kojima je moguće graditi ili iznajmiti poslovni prostor, mapa poslovnih zona i dr.),
 • Edukacija (posredovanje i organizacija seminara i obuka, ali i organizacija stručnih obuka, saradnja sa već postojećim MSP-a u Gračanici ali i šire, radi osmišljavanja, poticanja i posredovanja u organizaciji stručnih obuka i programa prekvalifikacije a prema potrebama realnog sektora, edukacija start-up preduzeća, ciljne edukacije kao što su edukacije u marketingu, primjeni IT u komunikaciji i sl.).
 • Vodi poslove statistike,
 • Obavlja i druge poslove u vezi sa LER i po nalogu Gradonačelnika.

c) Odsjek za budžet i javne nabavke

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Provođenje postupka pripreme i izrade budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom,
 • Davanje instrukcija i uputstava budžetskim korisnicima za izradu budžetskih zahtjeva,
 • Priprema i izrada nacrta bilansa budžeta za narednu fiskalnu godinu uključujući i nacrt Odluke o budžetu i izvršenju budžeta,
 • Organizovanje javnih rasprava i razmatranje primjedbi i prijedloga,
 • Analiza i praćenje izvršenja budžeta po nosiocima i korisnicima, pokretanje inicijative za izradu rebalansa i izrada nacrta rebalansa budžeta,
 • Saradnja sa drugim odsjecima izvan i unutar Službe,
 • Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja,
 • Izrada svih izvještaja o ostvarenim prihodima, usaglašavanje evidencija o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima,
 • Permanentno analiziranje naplate javnih prihoda u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama organa uprave i predlaganje rješenja za naplatu istih,
 • Izrada izvještaja za Gradsko vijeće, Gradonačelnika, ministarstva i druge organe,
 • Evidencije o kreditnom zaduženju,
 • Pribavljanje potrebnih saglasnosti za zaduženje i izradu izvještaja o zaduženju za nadležne organe i institucije,
 • Prikupljanje i sistematizovanje podataka o ugovorima i realizovanim kreditima, garancijama i dostavljanje izvještaja nadležnim organima,
 • Izrada prijedloga plana javnih nabavki,
 • Provođenje i praćenje postupka javnih nabavki, uključujući i praćenje realizacije ugovora,
 • Učestvuje u radu Komisija koje imenuje Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Gradonačelnika i pomoćnika.
 • Izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada odsjeka,
 • Prijem i kontrola obrazaca/zahtjeva za unos podataka, rezervacija u aplikaciju softwera i praćenje realizacije planiranih sredstava.

         d) Odsjek za trezor i finansije

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Računovodstveni poslovi i poslovi trezora,
 • Učešće u izradi bilansa budžeta i praćenje izvršenja rashoda budžeta po potrošačkim jedinicama jedinstvenog organa uprave i usaglašavanje podataka i informacija o njihovoj budžetskoj potrošnji,
 • Učešće u analizi i prijedlozima za ispravke potraživanja po osnovu lokalnih prihoda,
 • Formalna i suštinska kontrola finansijske dokumentacije organa (likvidatura dokumentacije i popunjavanje trezorskih obrazaca),
 • Razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima,
 • Obračun i isplata plata i drugih primanja zaposlenih,
 • Obračun i isplata naknada vijećnicima, komisijama Gradskog vijeća i drugim komisijama,
 • Evidencija o poreskim prijavama i statističke evidencije,
 • Obračun isplata licima angažovanim po ugovorima,
 • Vođenje evidencija o javnim dobrima, osnovnim sredstvima i sitnom alatu i inventaru prema zahtjevima važećih propisa i standarda,
 • Izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka,
 • Vođenje finansija mjesnih zajednica,
 • Izrada izvještaja za Gradsko vijeće, Gradonačelnika, ministarstva i druge korisnike podataka,
 • Davanje uputa i smjernica za popis imovine, praćenje popisa, koordiniranje aktivnosti popisa i drugo,
 • Izrada procedura iz djelokruga Odsjeka i praćenje njihovog izvršenja,
 • Prijem i kontrola obrazaca za trezorsko poslovanje, unos podataka i vođenje pomoćnih knjiga i glavne knjige trezora Grada,
 • Kontrola pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava sa stanovišta trezorskog poslovanja uključujući sve potrošačke jedinice,
 • Knjiženje drugih računa posebnih namjena,
 • Otvaranje i zatvaranje računa, iniciranje naloga za izbor banaka uključujući i izradu posebnog dijela tenderske dokumentacije,
 • Sortiranje i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima,
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Gradonačelnika i pomoćnika.

Pomoćnik Gradonačelnika

Tel: 035/700-803
Fax: 035/706-679
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj

Tel: 035/700-857
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj

Tel: 035/700-824
E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za budžet i javne nabavke

Tel: 035/700-817

E-mail: [email protected]

Šef Odsjeka za trezor i računovodstvo

Tel: 035/700-817
E-mail: [email protected]


Zahtjevi Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije


Vodič kroz komunalne usluge Grada  Gračanica