Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Pomoćnik Gradonačelnika za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove: Aida Hodžić dipl. građ. ing Vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

 • Provođenje zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, građevinskog zemljišta, katastra i imovinsko-pravne oblasti i stambeno-komunalne oblasti,
 • Provođenje zakonom propisanog postupka za donošenje razvojnih i provedbenih planova, njihove izmjene i dopune i provodi iste,
 • Davanje obavještenja građanima o mogućnosti gradnje na pojedinim lokacijama u skladu sa usvojenim planovima (izvodi iz planova),
 • Pripremu gradskih odluka iz oblasti urbanizma, građevinarstva, katastra i imovinsko- pravnih odnosa,
 • Rješavanje u upravnim stvarima iz djelokruga rada Službe i izdaje uvjerenja o kojima se vode službene evidencije,
 • Zemljišnu politiku i planove uređenja građevinskog zemljišta,
 • Pripremu prijedloga idejnih rješenja estetskog uređenja objekata, zelenih i javnih površina,
 • Projektne zadatke i pripremu tenderske dokumentaciju iz nadležnosti Službe,
 • Pripremu programe, analize, izvještaje i drugo iz nadležnosti Službe,
 • Evidenciju građevinskog zemljišta,
 • Utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu urbanističkih saglasnosti i vrši pregled izvedbeno tehničke dokumentacije,
 • Izradu planova i projekata razvoja komunalne infrastrukture (sanacija, rekonstrukcija, modernizacija),
 • Poslove premjera, uspostave i obnove katastra nekretnina, katastra komunalnih uređaja, kartografiranje teritorije grada, vodi tehničku arhivu originala karata i planova i premjeravanja zemljišta,
 • Pripremu rješenja o utvrđivanju opšteg interesa,
 • Obračun rente, naknade za uređenje i korištenje građevinskog zemljišta,
 • Upravne postupke dodjele građevinskog zemljišta,
 • Izradu programa rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • Obavljanje koordinacije rada sa drugim službama i organizacijama iz svog djelokruga,
 • Rad komisija koje imenuju Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • Uspostavljanje i održavanje GIS (Geoinformacionog sistema) u oblasti prostornog planiranja i katastra zemljišta,
 • Organizovano obavljanje individualne komunalne potrošnje (proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplote, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada, pogrebna i dimnjačarska djelatnost),
 • Vršenje nadzora na čišćenju i održavanju javnih, zelenih i drugih površina,uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, odvođenje atmosferskih voda, održavanje komunalne opreme,
 • Obavljanje stručno operativnih poslova u vezi sa izgradnjom i održavanjem puteva i objekata nad putevima,
 • Planiranje, organizovanje i nadziranje rada zimske službe,
 • Poslove koji su vezani za rješenje regulisanja saobraćaja,
 • Poslove u vezi sa klizištima i energetskom efikasnošću,
 • Rad na poslovima kontrole mjesečne potrošnje i godišnjih planova održavanja i izgradnje javne rasvjete,
 • Praćenje stanja funkcionisanja javne rasvjete i semafora,
 • Vođenje katastra izgrađene javne rasvjete,
 • Praćenje i nadzor nad radom javnih preduzeća iz komunalne oblasti i životne sredine,
 • Organizovanje zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine,
 • Poslove iz oblasti stambenih odnosa, kućnog reda, održavanje stambenih zgrada i hitnih intervencija,
 • Pripremu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz svoje nadležnosti,
 • Poslove energetske efikasnosti,
 • Rad na izradi gradskih odluka i drugih akata proizašlih iz Zakona o cestama, Zakona o komunalnim djelatnostima i dr. iz ovih oblasti,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih jedinica i to:

a) Odsjek za prostorno uređenje      

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja,
 • Izrada nacrta propisa i drugih opštih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada,
 • Rješavanje u upravnim stvarima i priprema rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebnu dozvolu, rješenja o rušenju objekata i druga rješenja iz svog djelokruga rada,
 • Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidencije,
 • Provođenje zakonskog postupka za donošenje razvojnih i provedbenih planova, njihove izmjene i dopune i provođenje donesenih planova,
 • Priprema planova parcelacije, uređenje građevinskog zemljišta i dr.,
 • Priprema prijedloga i idejnih rješenja estetskog uređenja objekata, zelenih i javnih površina,
 • Izrada projektnih zadataka i priprema tenderske dokumentacije za javne nabavke iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja,
 • Priprema programa, analiza, izvještaja i drugih materijala iz svog djelokruga rada.
 • Vođenje evidencije građevinskog zemljišta,
 • Izrada projekata i planova razvoja komunalne infrastrukture (sanacija, rekonstrukcija, modernizacija),
 • Koordinacija sa drugim odsjecima i službama iz djelokruga rada,
 • Utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova za urbanističku saglasnost i  pregled izvedbeno tehničke dokumentacije,
 • Obavljanje administrativno-tehničkih poslova iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja,
 • Učešće u izradi programa rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • Uspostavljanje i održavanje GIS u oblasti prostornog uređenja i korištenja zemljišta,
 • Vršenje razreza naknade za korištenje građevinskog zemljišta,
 • Vršenje iskoličavanja objekata,
 • Učešće radu komisija koje imenuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pomoćnika Gradonačelnika.

b) Odsjek za stambeno – komunalne poslove i zaštitu okolice

U okviru ovog Odsjeka obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, propisa i opštih akata koji se odnose na stambeno komunalnu oblast i zaštitu životne sredine,
 • Izrada nacrta, propisa i drugih akata iz djelokruga Odsjeka,
 • Izrada programa, analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka,
 • Rješavanje u upravnim stvarima iz stambeno komunalne oblasti i zaštite životne okoline,
 • Izrada programa, izvještaja, informacija o zajedničkoj komunalnoj individualnoj potrošnji, te uređenju i korištenju građevinskog zemljišta,
 • Obezbjeđenje organizovanog obavljanja individualne komunalne potrošnje (proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplote, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada, pogrebna i dimnjačarska djelatnost),
 • Vršenje nadzora nad radom javnih komunalnih preduzeća,
 • Obezbjeđenje i vršenje nadzora nad čišćenjem javnih površina, održavanje, uređenjem i opremanjem javnih zelenih i rekreacionih površina, odvođenjem atmosferskih voda, održavanjem komunalne opreme,
 • Učestvovanje u postupku određivanja naziva ulica, trotoara i kućnih brojeva i u pripremi prijedloga za Gradsko vijeće,
 • Organizovanje zaštite i unapređenja životne sredine,
 • Obavlja poslove energetske efikasnosti,
 • Obavlja poslove u vezi sa klizištima,
 • Sprovođenje monitoringa stanja životne sredine, prikupljanje, registrovanje i analiziranje podataka, činjenica i drugih referentnih informacija o stanju i korištenju prirode i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju njene zaštite,
 • Prikupljanje podataka o manjim postrojenjima koja ugrožavaju i mogu ugroziti životnu sredinu,
 • Izdavanje ekoloških dozvola iz nadležnosti Grada,
 • Objavljivanje podataka o stanju kvalitete zraka,
 • Preduzimanje mjera za zaštitu od buke i obezbjeđenje njenog sistematskog mjerenja,
 • Predlaganje programa zaštite i uređenja javnih zelenih površina,
 • Suzbijanje i uništavanje ambrozije,
 • Poslovi iz oblasti stambenih odnosa, kućnog reda, održavanja stambenih zgrada i hitnih intervencija,
 • Vođenje evidencija iz stambeno komunalne oblasti i zaštite životne sredine,
 • Upravljanje poslovnim prostorima i garažama i obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupku izdavanja u zakup,
 • Kordinacija rada sa drugim odsjecima, službama i organizacijama i mjesnim zajednicama iz svog djelokruga rada,
 • Priprema tenderske dokumentacije iz nadležnosti Odsjeka,
 • Poslovi Zimske službe u MZ,
 • Izdavanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na lokalni put, nekategorisani i ulice u naselju,
 • Izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata i postrojenja u putni zaštitni pojas lokalnih i nekategorisanih puteva,
 • Staranje o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane ceste,
 • Rad na praćenju nadzora i pregledanje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju puteva,
 • Praćenje radova na otklanjanju nedostataka na putevima koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja i stabilnost objekata,
 • Predlaganje kategorizacije cesta,
 • Pružanje stručne pomoći mjesnim zajednicama kod izgradnje, modernizacije i održavanja puteva,
 • Izrada izvještaja i informacija i drugih materijala za oblast puteva i objekata,
 • Vođenje evidencija o tehničkim podacima o stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih cesta,
 • Planiranje, organizovanje i nadziranje rada Zimske službe u gradu,
 • Vršenje poslova praćenja i planiranja aktivnosti u unapređenju režima saobraćaja,
 • Praćenje aktivnosti koje su vezane za tehnička rješenja regulisana saobraćajem,
 • Poslovi javne rasvjete (stanje funkcionisanja, planovi izgradnje i održavanja, kontrola potrošnje i dr.),
 • Vođenje katastra izgrađene instalacije javne rasvjete,
 • Rad na izradi gradskih odluka u vezi sa putevima i saobraćajem iz nadležnosti Odsjeka i Službe,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pomoćnika Gradonačelnika.

c) Odsjek za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Poslovi iz nadležnosti Odsjeka su:

 • Prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • Priprema nacrta, propisa i drugih općih akata u oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova, upravljanja i korištenja općinskom imovinom,
 • Vodi propisane evidencije o nekretninama, izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezano za izdavanje podataka iz katastra nekretnina, koji imaju značaj javne isprave,
 • Uspostavlja i ažurira evidenciju i kataloge nekretnina u vlasništvu Grada Gračanica i pokreće inicijative i poduzima mjere za njihovo efikasno upravljanje i korištenje,
 • Vrši obnavljanje uništenih i oštećenih biljega i oznaka premjera na području grada,
 • Prati, utvrđuje snimak nastale fizičke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima od uticaje na podatke premjera i katastra nekretnina,
 • Otklanja nedostatke i propuste i provodi utvrđene promjene u geodetskim planovima, kartama i elaboratom, katastarskom operatu, te vrši promjene upisanih prava na nekretninama u odgovarajućim upisnim listovima,
 • Vrši obnove dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata i stara se o reprodukciji dotrajalih i oštećenih radnih originala geodetskih planova,
 • Vrši stručne poslove i rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko pravnih odnosa (eksproprijacije, uzurpacije, utvrđivanje prava na građevinskom zemljištu, davanje pod zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade i slično) i rješava u drugim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti,
 • Raspisuje konkurse i objavljuje javne pozive za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta,
 • Obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Pomoćnik Gradonačelnika

Tel: 035/700-807
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Šef Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje

Tel: 035/700-829
E- mail [email protected]

Šef Odjeljenja za geodetske i imovinsko pravne poslove

Tel: 035/700-836
E-mail:  [email protected]

Centar za dozvole urbanizma

Tel: 035/700-844

Centar za dozvole katastra

Tel: 035/700-866


Zahtjevi Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove