Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Stalni poziv Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja grada Gračanica

Stalni poziv Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja grada Gračanica

06.08.2019|

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području grada Gračanica da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja grada Gračanica.

II

„Omladinsko udruženje“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano.

Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana

i u BiH.

III

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih grada Gračanica dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja grada.

IV

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde. Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:
a)  podaci o omladinskom udruženju
b)  podaci o licima ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje
c)  podaci o upravnom odboru i skupštini
Podaci koji su upisani u Obrazac 1 za upis u spisak udruženja moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.

Uz Obrazac 1 za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:

  • rješenje o registraciji
    • osnivački akt
    •    statut

Prilozi se podnose u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V

Obrazac broj 1. se popunjava na računaru na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i može se neposredno downloadovati na oficijelnoj web stranici Grada Gračanica(www.gracanica.gov.ba), na kojoj se može vidjeti i Pravilnik o vođenju registra omladinskih udruženja na području grada Gračanica.

Zahtjev i propisana dokumentacija dostavljaju se Gradu Gračanica putem pošte odnosno Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke djelatnosti Grada Gračanica na Šalter sali Grada Gračanica .

Grad Gračanica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Ulica: Mula Mustafe Bašeskije br.1
75320 Gračanica

sa obaveznom naznakom:

“Stalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja grada Gračanica”

Tekst javnog poziva

Pravilnik o vođenju registra omladinskih organizacija

Obrazac 1 – Zahtjev za upis