Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Upozorenje o porastu vodostaja rijeka i preduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od strane građana i pravnih lica na području općine Gračanica

Upozorenje o porastu vodostaja rijeka i preduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od strane građana i pravnih lica na području općine Gračanica

2019-05-10T16:00:45+00:00 10.05.2019|

Prema informacijama hidrometeorološkog zavoda BiH i drugih vremenskih prognoza u periodu od 12.05.- 17.05.2019.godine procjenjuje se pojava većih kišnih padavina i nagli porast vodostaja u slivovima rijeka I i II kategorije, kao i potoka na području općine Gračanica, što može prouzrokovati plavljenje stambenih, industrijskih, infrastrukturnih i drugih objekata, kao i obradivog i drugog zemljišta.

Kako bi se naprijed navedene, ali i druge opasnosti umanjile i dovele pod nadzor, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, Općinski štab civilne zaštite upozorava građane i pravna lica na obavezu preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje podrazumijevaju praćenje i procjenjivanje situacije sa aspekta ugroženosti, po mogućnosti sprečavanje prodiranja vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera od vreća sa pijeskom, zemljom i drugim materijalom, preduzimanje  obezbjeđenja stvari u slučaju hitnog napuštanja objekata, evakuacije ljudi i životinja, pokretne i nepokretne imovine iz ugroženih oblasti.

Ukoliko postoji rizik od od bujičnih poplava koje se razvijaju brzo, nekad i bez vidljivih znakova, koje formiraju opasan i destruktivan plavni talas koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad, bez posebnih instrukcija pređite na više spratove kuće, ukoliko je moguće isključite električne i druge instalacije, pitku vodu i životne namirnice podignite na više nivoe kuće ili stana, ponijeti lične stvari ( lične dokumente, novac, tranzistor, ćebe i dr.), skloniti se na sigurno mjesto koje nije ugroženo plavnim talasom i postupati po naređenjima i uputstvima općinskog štaba civilne zaštite.

Građani i pravna lica su dužni odmah po saznanju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke dostaviti: Operativnom centru civilne zaštite na telefon  broj 121 ili policiju na broj 122 ili vatrogasnu jedinicu na broj 123 ili hitnu medicinsku pomoć na broj 124.

Općinski štab civilne zaštite na vanrednoj sjednici održanoj 10.05.2019. godine, donio je sljedeće zaključke:

  1. O najavljenim i mogućim opasnostima od velikih kišnih padavina i poplava, Općinski štab civilne zaštite će putem medija upozoriti građane, pravna lica i druge subjekte.
  2. U periodu najavljene neposredne opasnosti od poplava i klizišta opd 12.05.2019. godine do 17.05.2019. godine članovi Općinskog štaba civilne zaštite moraju biti mobilni i dostupni za hitno djelovanje.
  3. Za eventualne potrebe intervencija na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća angažovat će se slijedeća pravna lica: JP „ KOMUS” Gračanica,„ROADING” d.o.o. Gračanica, Hasulja d.o.o. Soko, Kamenolom „ Drijenča” d.o.o. Gračanica, HS „BAUKOP” d.o.o. Gračanica, „ GRAMAT” d.o.o. Gračanica, „ BOSKOM” d.o.o. Gračanica, Niskogradnja” vl. Dedić Samir i druga. U slučaju HITNE potrebe za angažovanjem mehanizacije na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara predsjednici vijeća MZ će angažovati raspoloživu potrebnu mehanizaciju sa područja svoje mjesne zajednice.
  1. O svim drugim potrebnim intervencijama na spašavanju ljudi i materijalnih dobara odlučivat će Općinski štab civilne zaštite.
  2. Pravna i fizička lica i mjesne zajednice će u skladu sa svojim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća preduzimati neophodne preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta koje se ogledaju u pripremanju i opremanju adekvatnih snaga civilne zaštite sa opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na eventualne opasnosti koje ih mogu zadesiti.