Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća

24.09.2019|

Poziv za 5. sjednicu GV Odluka o kupovini udjela JP Vodovod i kanalizacija Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta Kopija katastraskog plana br 29 Zahtjev za saglasnost58794 KALKULACIJA CIJENE USLUGE ODVOZA OTPADA 2019 - KONAČNA58792 Odluka o cijeni usluge odvoza kućnog otpada-usvojena58793 Rjesenje o razrjesenju clana Upravnog odbora JZU Gradska apoteka Amira Azabagica Rjesenje o imenovanju [...]

Materijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća

24.08.2019|

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta 2019 Izvještaj o izvršenju Budžeta Izvještaj o utrošku budžetske rezerve sa 30 06 2019 godine Lokalni akcioni plan-readmisija Gračanica (2) Odluka o osnivanju Gradskog Štaba CZ Gračanica 2019 V Odluka o visini naknade predsjednicima VMZ Odluka o visini naknade izabranim dužnosnicima Odluka o prodaji zemljišta [...]

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća

07.06.2019|

Poziv za sjednicu Odluka o broju i visini stipendija 2019-2020 Odluka o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim sub. Ispravka budžeta - majska Rješenje o imenovanju Amira Azabagića na tri mjeseca 2018-Izvještaj o realizaciji projekata iz PKI 2016-2020 Informacija o radu VMZ 2018 Informacija o [...]

Materijali za 2. sjednicu GV

24.05.2019|

Poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o opcinskim priznanjima Rješenje o imenovanju Clana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Gračanica Rješenje o imenovanju Clana Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija Gračanica Izvještaj o radu za 2018 Pravobranioca izvjestaj SEAP 2018 IZVJESTAJ o poticajima ZA 2018 Komus Izvještaj o radu za 2018 godinu Informacija o odvozu otpada 2018 INFORMACIJA [...]

Materijali za 29. sjednicu OV

26.04.2019|

Dnevni red-1  Nacrt Odluke o opcinskim priznanjima Odluka o zamjeni člana vijeca Gračanica Komisija za Etički kodeks razrješenje Komisija za etički kodeks - imenovanje Rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca-2019 Izvjestaj Gradska apoteka Izvještaj Veterinarske stanice 2018 OV Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Gračanica za 2018 godinu Informacija o HE situaciji INFORMACIJA o radu suda za [...]

Materijali za 28. sjednicu OV

23.03.2019|

BKC izvještaj za vijeće 2018 mart Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2018 Obdaniste Izvjestaj o izvršenju Budzeta web Izvještaj o odabiru projekata po javnom pozivu za omladinske i nevladine organizacijeizvjestaj o radu škole 2017 18 Izvještaj o utrošku budžetske rezerve u 2018 godine Odluka na nadzorne i upravne odbore Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene m2 [...]